گروه تواشیح بقیه الله

سایت مرجع مدیحه سرایی کشور

گروه تواشیح بقیه الله

سایت مرجع مدیحه سرایی کشور

این وب متعلق به گروه تواشیح و مدیحه سرایی بقیه الله تهران است.گروه بقیه الله با عضویت قاریان ممتاز تهرانی در سال 1385 تاسیس شد.
ما اصالت و طیب در اداء و تجوید بیان را ماده حسن صوت و نوا دانسته این دو را مولود صفای سینه و نفْس تزکیه شده بشمار میاوریم و بس...